Bertie Koussen

11 december 2022

HET FYSIEKE WEERSTANDSVERMOGEN IS DE BASIS DIE HET ONS MOGELIJK MAAKT DE AANGEBOREN TALENTEN TE GEBRUIKEN.

Kinderen die druk zijn, zeer beweeglijk en steeds op onderzoek uitgaan hebben volgens de methode van professor Paul Bouts een sterk weerstandsvermogen. Bij deze kinderen worden stevige wandelingen, sport en spel met veel beweging aanbevolen, zodat bijvoorbeeld hun schoolprestaties goed blijven.

Bij kinderen met een gemiddeld weerstandsvermogen dienen wij voorzorgsmaatregelen te treffen om een evenwicht te verkrijgen in de lichamelijke en geestelijke activiteiten, anders zullen zij op school onder de maat functioneren.

Kinderen met een zwak weerstandsvermogen dienen eerst dit zwakke vermogen te versterken zoals professor Bouts beschrijft in zijn boek “Ik ben nooit moe”. Dan pas kunnen wij de aangepaste activiteiten starten anders raken zij hopeloos verloren op school!

Het leer- en prestatievermogen bij kinderen kunnen wij reeds zien aan de bouw en samenstelling van het voorhoofd. Als basis voor het leervermogen beschouwen wij hier het analyserend en synthetisch verstand. Pas daarna kunnen wij de invloed van het fysieke weerstandsvermogen meenemen in onze analyse en de factoren aanvoeren die de studie-ijver gaan bepalen.

Professor Paul Bouts onderkent het theoretisch verstand bij het analyserend en synthetisch verstand. Het analyserend verstand kan de waarnemingen opdelen in onderdelen, kan ze ordenen, ze onderzoeken, waarde toekennen op basis van vergelijkingen en analoge begrippen.

Echter opgepast: bij kinderen onder 10 jaar is dit synthetisch verstand niet voorhanden.

Bij kinderen onder 10 jaar is aldus het vermogen Individualiteit en Eventualiteit nog niet ontwikkeld. Nagenoeg alle therapeuten die de kennis van professor Bouts niet bezitten houden hier geen rekening mee waardoor hun bevindingen behoorlijk mank lopen.

Waarom kunnen veel kinderen het geleerde slecht onthouden?

Op basis van het aanwezige denkvermogen worden de verkregen indrukken bewaard. Als bijvoorbeeld het vermogen om taal te onthouden deels ontbreekt, kunnen wij andere vermogens appelleren en stimuleren om dit manco deels ongedaan te maken. Wij denken bij grotere kinderen dan aan de wisselwerking van de Individualiteit en Eventualiteit.

Beide vermogens staan aan de basis van goed kunnen studeren en succesvol examens volbrengen.

Professor Paul Bouts maakt duidelijk dat zijn typologie beslist moet worden toegepast wil men een perfecte analyse van kinderen maken.

Hij onderkent het vitale type met een opvallend brede pre-auriculair (vooroorbreedte), het asthenische type dus kinderen met een opvallend smalle pre-auriculair en bi-auriculair (bovenoorbreedte) en een proportioneel hogere schedel, het driehoekstype welke duidelijk een mengeling laat zien tussen een vitaal en asthenisch type.

Tot slot het fysiologisch type met als kenmerken het opvallend brede en massieve ondergezicht dus vooral de kaak met de kin. Vaak is dit gebied van opzij gezien sterk naar voren geprononceerd.

Elk type heeft bepaalde eigenschappen die in samenhang met de voorgaande “weetjes” pas goed duidelijk maken hoe het kind zich zal ontwikkelen in de thuissituatie, op school, op de hogere school en later in het werkzame leven en het huwelijksleven.

De intellectuele vermogens zien wij dus in de vermogens van het areaal waarneming met vooral de vermogens Individualiteit en Eventualiteit. Verder de vermogens Causaliteit, Vergelijking en het Hogere Reflectieve Denken.

Om succesvol te zijn op school en in het verdere leven zijn de Energische vermogens broodnodig. Professor Bouts noemt de Paroxismale Energie, de Beginselvastheid, de Behoedzaamheid en zeker het vermogen Constructiviteit.

Om daarbij een goed en fatsoenlijk mens te worden en te blijven zijn aanwezigheid van de Affectieve en Spirtuele vermogens zeker nodig. Professor Bouts noemt deze vermogens Godsbesef en Spiritualeit. Uiteraard zijn de Sociale vermogens in de positieve zin onontbeerlijk.

Wil jij gelaatkunde bij kinderen volledig leren?

Dan is deze eendaagse workshop een must.

Voor ouders, opvoeders, therapeuten, coaches en andere hulpverleners.

De strekking van deze workshop is gericht op het kunnen lezen en vooral kunnen begrijpen van je kind.

Heel veel zaken in positieve alsook negatieve zin van je kind zullen na deze workshop duidelijk en begrijpelijk worden. Hierdoor zijn de ouders als primair verantwoordelijken in staat om hun kind adequaat te begeleiden en op te voeden.

Ook leerkrachten als secundaire opvoeders zullen in staat zijn om bepaalde tendensen ver van te voren te onderkennen zodat ook zij indien mogelijk maatregelen kunnen treffen in een zo vroeg mogelijk stadium.

Deze workshop is op aanvraag en kan in Nederland en Duitsland verzorgd worden.
Voor info Bertie Koussen 06–19193593 of Rhené Emmerich 06-27112332